Vilkår og betingelser (Hockeykiosk)

§ 1 Omfang og udbyder

(1) Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle ordrer, som du afgiver i onlinebutikken i

Navn og adresse: Matchball Hockeykiosk OHG

Befuldmægtigede: Christopher Faust & Alexander Hemmersbach

Telefon: 069 – 312523

E-mail: buchhaltung@matchball-ffm.de

effekt.

(2) Udvalget af varer, der tilbydes i vores onlinebutik, er udelukkende rettet mod købere, der er fyldt 18 år.

(3) Vores leverancer, tjenester og tilbud foretages udelukkende på grundlag af disse generelle vilkår og betingelser. De generelle vilkår og betingelser gælder derfor også for alle fremtidige forretningsforbindelser med hensyn til iværksættere, selvom de ikke udtrykkeligt er aftalt igen. Inkluderingen af en kundes vilkår og betingelser, der er i modstrid med vores vilkår og betingelser, er allerede anfægtet.

(4) Kontraktsproget er udelukkende tysk.

(5) Du kan få adgang til de aktuelt gældende vilkår og betingelser på hjemmesiden www.hockeykiosk.de/AGB.

§ 2 Indgåelse af kontrakt

(1) Præsentationen af varer i onlinebutikken udgør ikke en bindende anmodning om indgåelse af en købsaftale. Det er snarere en ikke-bindende opfordring til at bestille varer i onlinebutikken.

(2) Ved at klikke på knappen “Bestil nu med betalingsforpligtelse” afgiver du et bindende købstilbud (§ 145 BGB).

(3) Ved modtagelse af købstilbuddet modtager du en automatisk genereret e-mail, hvormed vi bekræfter, at vi har modtaget din ordre (bekræftelse af modtagelse). Denne kvittering for modtagelse udgør ikke accept af dit købstilbud. En kontrakt er endnu ikke indgået ved kvittering for modtagelsen.

(4) En købsaftale for varerne er kun indgået, når vi udtrykkeligt erklærer vores accept af købstilbuddet, eller når vi sender varerne til dig – uden en forudgående udtrykkelig erklæring om accept.

§ 3 Priser

De angivne priser på produktsiderne inkluderer moms og andre priskomponenter og er eksklusive moms. af de respektive forsendelsesomkostninger

§ 4 Betalingsbetingelser; Forsinkelse

(1) Udbetalingen sker på følgende måder:

Bankoverførsel på forhånd,

Kreditkort

PayPal eller

AmazonPay.

Kun de nævnte betalingsmetoder er tilgængelige for kunden.

(2) Hvis du vælger betalingsmetoden bankoverførsel på forhånd, giver vi dig vores bankoplysninger i ordrebekræftelsen. Fakturabeløbet skal overføres til vores konto senest 10 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

(3) I tilfælde af betaling med kreditkort reserveres købsprisen på dit kreditkort på bestillingstidspunktet (“Autorisation”). Den faktiske debitering af din kreditkortkonto vil blive foretaget på det tidspunkt, hvor vi sender varerne til dig.

(4) Hvis du er i restance med en betaling, er du forpligtet til at betale den lovbestemte morarenter på 5 procentpoint over den gældende basisrente. Du vil blive opkrævet et rykkergebyr på EUR 2,50 for hvert rykkerbrev, der sendes til dig, efter misligholdelsen er sket, medmindre der i enkelte tilfælde bevises en lavere eller højere skade.

§ 5 Modregning/tilbageholdelsesret

(1) Du har kun ret til modregning, hvis dit modkrav er lovligt fastslået, ikke bestrides eller anerkendes af os eller er i et tæt gensidigt forhold til vores krav.

(2) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis dit modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.

§ 6 Levering; Ejerskab

(1) Medmindre andet er aftalt, vil varerne blive leveret fra vores lager til den adresse, du har angivet.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er iværksætter i henhold til § 14 BGB, gælder følgende også:

– Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav, der opstår som følge af det igangværende forretningsforhold, er fuldt afviklet. Forud for overdragelsen af ejendomsretten til de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, er pantsætning eller overdragelse af ejendomsretten som sikkerhed ikke tilladt.

– Hvis de varer, der er underlagt ejendomsforbehold, kombineres og blandes, erhverver vi medejerskab af den nye vare i forholdet mellem fakturaværdien af de varer, der er underlagt ejendomsforbehold, til de øvrige forarbejdede varer på behandlingstidspunktet.

– Vi har forpligtet os til at frigive den sikkerhed, som vi er berettiget til efter anfordring, i det omfang realisationsværdien af vores sikkerhed overstiger de tilgodehavender, der skal sikres, med mere end 10%. Det er op til os at vælge den sikkerhed, der skal frigives.

§ 7 Tilbagekaldelsespolitik

I tilfælde af at du er forbruger i henhold til § 13 BGB, dvs. hvis du foretager købet til formål, der ikke overvejende kan tilskrives din kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet, har du fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende bestemmelser.

Tilbagetrækning

Du har ret til at trække dig ud af denne kontrakt inden for fjorten dage uden begrundelse.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart navngivet af dig, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du kontakte os

Adresse:

E-mail:

Fax:

ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøveudtagelsesformular til dette, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesperioden.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af yderligere omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringstype end den billigste standardlevering, der tilbydes af os), uden unødig forsinkelse og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din tilbagetrækning fra denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; Du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer som følge af denne tilbagebetaling.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller overdrage varerne til os eller til (Matchball Sportshop GbR, Dalbergstraße 5, 65929 Frankfurt) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om tilbagekaldelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af fjorten dages periode.

Du er ansvarlig for de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for et eventuelt værditab af varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, der ikke er nødvendig for at kontrollere varernes art, egenskaber og funktion.

Prøve tilbagetrækningsformular

Du kan finde vores fortrydelsesformular her

Ophør af afbestillingspolitikken

(1) Fortrydelsesretten gælder ikke for levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling et individuelt valg eller bestemmelse fra forbrugerens side er afgørende, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov (f.eks. personlige T-shirts, kasketter eller pandebånd), eller i tilfælde af levering af forseglede varer, der af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til returnering. hvis forseglingen er blevet fjernet efter levering.

(2) Undgå skader og forurening. Hvis det er muligt, bedes du returnere varerne til os i deres originale emballage med alt tilbehør og emballagekomponenter. Brug om nødvendigt beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du sørge for tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader med passende emballage for at undgå erstatningskrav på grund af defekt emballage.

(3) Bemærk, at de procedurer, der er nævnt i stk. 2 ovenfor, ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

§ 8 Skader under transport

(1) Hvis varer leveres med åbenlyse transportskader, bedes du straks klage over sådanne fejl til leveringspersonen og kontakte os hurtigst muligt.

(2) Manglende indgivelse af en klage eller kontakt har ingen konsekvenser for dine lovbestemte garantirettigheder. De hjælper os dog med at gøre vores egne krav gældende mod transportøren eller transportforsikringsselskabet.

§ 9 Reklamationsret

(1) Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er dine garantikrav underlagt lovbestemmelserne i købeloven (§§ 433 ff. BGB).

(2) Hvis du er forbruger i henhold til § 13 BGB, er forældelsesfristen for garantikrav for brugte varer et år, der afviger fra lovbestemmelserne. Denne begrænsning gælder ikke for erstatningskrav som følge af skade på liv, lemmer eller helbred eller fra misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse, hvis opfyldelse er afgørende for korrekt opfyldelse af kontrakten i første omgang, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan stole på (hovedforpligtelse) samt krav om andre skader som følge af en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra brugerens side. eller dets stedfortrædende agenter.

(3) I alle andre henseender gælder lovbestemmelserne for garantien.

(4) Hvis du er iværksætter i henhold til § 14 BGB, gælder lovbestemmelserne med følgende ændringer:

– For kvaliteten af varerne er kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse bindende, men ikke offentlige roser og udsagn og anden reklame fra producenten.

– Du er forpligtet til at inspicere varerne straks og med behørig omhu for kvalitets- og mængdeafvigelser og underrette os om åbenlyse mangler inden for 7 dage efter modtagelse af varerne. For at overholde fristen er det tilstrækkeligt at sende det til tiden. Dette gælder også skjulte fejl, der opdages senere ved opdagelsen. I tilfælde af overtrædelse af pligten til at undersøge og indgive en klage er påstanden om garantikrav udelukket.

– I tilfælde af mangler yder vi efter eget valg garanti i form af afhjælpning eller omlevering (efterfølgende ydelse). I tilfælde af afhjælpning skal vi ikke bære de øgede omkostninger ved at flytte varerne til et andet sted end opfyldelsesstedet, forudsat at forsendelsen ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

– Hvis den efterfølgende præstation mislykkes to gange, kan du kræve en reduktion eller trække dig ud af kontrakten efter eget valg.

– Garantiperioden er et år fra datoen for levering af varerne.

§ 10 Ansvar

(1) Ubegrænset ansvar: Vi er ansvarlige uden begrænsning for forsæt og grov uagtsomhed samt i overensstemmelse med produktansvarsloven. Vi er ansvarlige for let uagtsomhed i tilfælde af skade som følge af skade på liv, lemmer og helbred for personer.

(2) I alle andre henseender gælder følgende begrænsede ansvar: I tilfælde af simpel uagtsomhed er vi kun ansvarlige i tilfælde af brud på en væsentlig kontraktlig forpligtelse, hvis opfyldelse er afgørende for korrekt udførelse af kontrakten, og hvis overholdelse du regelmæssigt kan stole på (kardinalforpligtelse). Ansvaret for simpel uagtsomhed er begrænset til størrelsen af de skader, der kan forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis indtræden typisk må forventes. Denne ansvarsbegrænsning gælder også til fordel for vores stedfortrædende agenter.

§ 11 Forbrugeroplysning i aftaler om fjernsalg ved køb af varer

(1) Vi er ikke underlagt specifikke adfærdskodekser, der ikke er nævnt ovenfor.

(2) Du kan identificere eventuelle indtastningsfejl, når du afgiver din ordre under den endelige bekræftelse før kassen og rette dem til enhver tid ved hjælp af sletnings- og ændringsfunktionen, før du sender ordren.

(3) De væsentlige egenskaber ved de varer, der tilbydes af os, samt gyldighedsperioden for begrænsede tilbud kan findes i de enkelte produktbeskrivelser inden for rammerne af vores internettilbud. I tilfælde af rabatkampagner, der er knyttet til en bestemt købsværdi, forbeholder vi os ret til at fratrække den tildelte rabat med tilbagevirkende kraft i tilfælde af returnering, hvis købsværdien (minus returneringen) falder under den meddelte grænse.

(4) Det sprog, der er til rådighed ved aftalens indgåelse, er udelukkende tysk.

(5) Klager og garantikrav kan indgives til den adresse, der er angivet i udbyderens identifikation.

(6) Du kan gemme kontraktens tekst på din computer ved at klikke på højre museknap i din browser eller udskrive den ved hjælp af udskrivningsfunktionen i din browser. Kontraktteksten for ordrer afgivet i vores onlinebutik er ikke tilgængelig for kunden. Kontraktens tekst gemmes også af os.

(7) For oplysninger om betaling, levering eller opfyldelse henvises til tilbuddet.

(8) Som en del af bestillingsprocessen vil du blive informeret i onlinebutikken om mulighederne for at genkende og rette indtastningsfejl.

§ 12 Afsluttende bestemmelser

(1) Skulle en eller flere bestemmelser i disse GVB være eller blive ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

(2) Kontrakter mellem os og dig er udelukkende underlagt tysk lovgivning med undtagelse af bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

(3) Hvis du er en købmand, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en særlig fond i henhold til offentlig ret, skal Mainz være værneting for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med kontrakter mellem os og dig.

Oplysninger om OTB-direktivet, EU-forordning 524/2013

EU stiller en onlinetvistbilæggelsestjeneste til rådighed for forbrugerne via dette link . Den e-mail, der skal gives vedrørende tvistbilæggelse, er buchhaltung@matchball-ffm.de. Anvendelsen af onlinevoldgiftsnævnet er ikke en obligatorisk forudsætning for at indbringe sagen for de kompetente almindelige domstole.

Vi har ikke til hensigt at deltage i nogen alternativ tvistbilæggelsesproces.